Как да разчетем фактурата за ток?

Формирането на цената на електроенергия в условия на регулиран пазар често затруднява българския потребител. За целта, взехме за пример реална фактура на един от доставчиците на ток, за да улесним потребителят в разчитането на категориите и цените. Фактурата е на битов клиент за периода от 20.09.2013 до 17.10.2013 в жилище с големина 109 кв.м. Апартаментът се обитава от двама души. Ето и подробно описание на фактурата:

(1) Консумираната енергия за един месец е 236 кВтч, като 29 % от нея е по нощна тарифа и 71 %- дневна. Нощната тарифа започва от 22 ч. до 6 ч. сутринта (през лятното съответно от 23 ч. до 7 ч. сутринта). Дневната е в останалите часови интервали.

Крайната цена се изчислява като сума от цената за снабдяване и разпределение на конкретното количество електроенергия (в случая 236 кВтч). Битовите клиенти имат избор между една и две скали, а небитовите имат възможност и за трета скала на измерване.

(2) Стойността на нощната и дневната тарифа е в размер на 19, 47 лв. Част от тази сума отива за централата, която произвежда електроенергия, а не само за доставчика.

(3) Цената на данъка акциз е 0,00 лв., тъй като се начислява само на небитови клиенти на база на количеството употребена електроенергия, умножено по акцизната ставка.

Вторият компонент е цената за разпределение. Тя включва разходите за транспортиране и трансформация от високо на ниско напрежение на произведената енергия или т.нар. „достъп до разпределителната мрежа”, „пренос през разпределителната мрежа HH ” и „пренос през преносната мрежа ВН”. С тях дружествата поддържат, развиват и управляват електропреносната мрежа. Наричат се мрежови услуги и те също са одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

(4) В конкретния случай, сумата на тези разходи е 12, 30 лв.

(5) Общата сума от от цената за снабдяване и разпределение е 31, 77 лв. Върху нея се начислява задължителният Данък върху добавената стойност (ДДС), в размер на 20%. Така крайната стойност на сделката става 38, 12 лв. (6).

Цената достъп до преносната система се превежда от доставчика на електроенергия към Електроенергийния системен оператор. Цената пренос през електропреносната мрежа се превежда директно на НЕК от доставчика.

За да разберем каква част, от сумата, която плащаме отива за доставчика и коя за другите участници по веригата на електро-производството и преносът, разглеждаме пример при фактура за ток на стойност 100 лв.

От крайната сума за потребителя, доставчиците заплащат на енергийните компании за произведената и транспортирана електроенергия. 92 % от електроенергиятя се доставя от Националната електрическа компания. Останалите 8 % е делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и когенерациите.

Цената, по която общественият доставчик НЕК продава електрическа енергия на крайните снабдители от 01.10. 2014г . е 125, 32 лв./кВтч. Съгласно Закона за енергетиката, доставчиците са задължени до 30.06.2015 г. да закупуват необходимата им електронергия  единствено от Националната електрическа компания (НЕК).

Около 75 % от крайната цена във фактурите за ток се превежда на НЕК и ЕСО от доставчика. Ако фактурата е за 100 лв, 75 лв. отиват за производителите на електроенергия. От останалите 25 %, 15 %  (15 лв) са за данъци, които директно отиват в касата на Националата агенция за приходите (НАП). Накрая за самия доставчик приходът се равнява на 10 лв. или  само 10 % от крайната цена.

 

С последното решение на ДКЕВР от 01.10.2014г. за увеличаване на цената с 10 % намалява още повече дела на дружествата от крайната цена.