Често Задавани Въпроси

1. Какво означава регулиран и либерализиран пазар?

В момента в България съществуват едновременно регулиран и либерализиран пазар на електроенергия. Дялът на регулирания е около 58 %. В тези условия има държавен контрол над определянето на цените, което се извършва от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), както и общите условия на договора за разпределение и снабдяване, които сключват потребителите.

Съгласно изискванията на Европейският Съюз, българският енергиен пазар е либерализиран от 1 юли 2007 г. Най-съществената променя ще е правото на потребителите да сменят доставчика по свой избор, както и разделянето на производителите и доставчиците от операторите на преносни системи. Конкуренцията на енергийния пазар ще подобри качеството на услугите, ще повиши инвестициите в иновациите и ще нормализира цените.

2. Мога ли да обжалвам фактурата?

Клиентът може да обжалва задължението по фактурата, ако сумата е 50 процента над средната за последните 6 месеца. За да бъде коригирана цената, е необходимо да бъде извършена независима проверка на електромера по ваша заявка. Тази независима експертиза се извършва от Български Институт по Метереология (БИМ). Eкспертите ще демонтират електромера, а резултатите от проверката ще Ви бъдат предоставени до месец. Услугата се заплаща по ценоразписа на БИМ.

3. Какъв е срокът за плащане на фактурата?

Във всяка фактура има информация за крайна дата на плащане на консумираната енергия. При просрочване на този срок, доставчикът изпраща покана-предизвестие за изчистване на финансовите задължения в 10 дневен срок за битови и 3-дневен за небитови клиенти. Ако и той не бъде спазен, дружеството има право да прекъсне електрозахранването.

Ако сте загубили фактурата, можете да се обадите на вашия доставчик или да отидете на място в най-близкия офис.

4. Каква е цената, по която НЕК продава електроенергия на крайните доставчици?

Цената, по която общественият доставчик НЕК продава електрическа енергия на крайните снабдители от 01.10. 2014 г. е 125, 32 лв./кВтч. Съгласно Закона за енергетиката, доставчиците са задължени до 30.06.2015 г. да закупуват необходимата им електронергия единствено от Националната електрическа компания (НЕК).

5. Какво е балансираща група?

От тази година всички абонати попадат в т.нар. балансиращи групи. Това е нов пазарен модел, който се ръководи от Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

В ролята си на координатор на тези групи, доставчикът закупува електроенергия от НЕК по предварителни прогнозни графици. Въпросните небаланси, разликата между прогнозното и реалното потребление на електричество, се търгуват от дружеството на балансиращия пазар. Те се разпределят между участниците в дружеството по установени от доставчика „Общи принципи за разпределение на небалансите” в рамките на специалната балансираща група за по-голяма прозрачност и коректност. Този групов ефект на балансиране води до намаляване на разходите за небаланси.

6. Мога ли да сменя доставчика си на електроенергия?

Не. В условията на регулиран пазар на електроенергия, потребителят не може да избира сам своя доставчик. По искане на Европейския съюз, пазарът ще бъде отворен за условията на конкуренция от 2015 г.

7. Електроуредите ми изгоряха, какво да правя?

Ако вашите електроуреди изгорят поради прекалено ниско или високо напрежение по вина на доставчика, имате право да получите обезщетение в рамките на 60 дни след аварията. Ако докажете, че токът Ви не е бил 220 волта, имате право на възстановяване на сметката в рамките на 10%.

8. Как мога да прехвърля партида на мое име?

Прехвърлянето на партидата е задължително при смяна на собствеността на жилището, тъй като това води и до промяна в договорните отношения с доставчика на електроенергия. Абонатите разполагат със срок от 30 дни след смяната на собствеността. За целта е необходимо да се явите в най-близкия офис на вашия доставчик, за да подадете молба по образец и да представите следните документи- документ за самоличност и собственост, писмена декларация за съгласие от съсобствениците при необходимост. Трябва да представите и номера на измервателната точка (ИТН). Можете да упълномощите друго лице, което да подаде документите вместо вас с нотариално заверено пълномощно. Услугата се извършва напълно безплатно. Единственото условие е изчистването на всички финансови задължание на стария собственик към доставчика.

Ако сте наемател на ново жилище, е добре също да прехвърлите партидата и да получавате сметките на ваше име за по-голяма сигурност. Нужно е да представите към горепосочените документи и договор за наем.

А ако сте юридическо лице, към основните документи се изисква и актуално състояние на фирмата.

При прекъснато електрозахранване, веднага се свържете с вашия доставчик. Причината може да е неплатени сметки, от страна на собственика/ наемодателя. Възстановяването се заплаща според ценоразписа на съответното дружество, а срокът е до 12 ч. на следващия ден след плащането.

9. Кои са доставчиците на ток в България?

В България има три основни доставчика на електроенергия, които са географски разпределени в различни области на страната.

  • „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД е лицензирано дружество, което снабдява с електроенергия над 1,5 милиона абоната в 9 административни области в Югоизточна България: Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян, Пазарджик.

  • „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи”  АД и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби”  АД обслужват територия от 30 000 кв. км и покриват 9 административни области в Североизточна България: Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

  • „ЧЕЗ Електро България” АД е лицензиран от ДКЕВР да извършва търговска дейност с електроенергия в 10 административни области в Западна България: Видин, Монтана, Ловеч, Плевен, Враца, Благоевград, София област, София-град, Перник, Кюстендил.

10. Какво представлява услугата смс?

Можете да се възползвате от услугата безплатно смс известяване при просрочване на задължението. За целта трябва да регистрирате номера на мобилния си телефон. За клиенти на „ЧЕЗ България”, моля свържете се с център за обслужване на клиети на  0700 10 010 или по ел. поща: [email protected]. Потребителите на „ЕВН България” могат да проверят своята сметка на телефон 0700 1 0207. За смс услугата на „Енерго-Про”, директно се свържете с оператор на телефонен номер 0700 161 61.

11. Какво е ИТН номер на измервателна точка?

Това е уникален номер, с който може да бъде идентифициран обекта. Можете да намерите вашия ИТН номер във фактурата, до клиентския номер.

12. Какво е единен клиентски номер?

Клиентски номер е уникален код за всеки клиент. Eдин клиентски номер може да има няколко ИТН номера, т.е. няколко обекта, регистрирани на едно име. С него, можете да заплатите задълженията си или да извършите други услуги.

13. Какво да правя в случай, че съм си платил сметката, а нямам ток?

Една от причините да бъде спряно електрозахранването, е в случай на авария или при планирани ремонтни дейности. В такъв случай ще трябва да изчакате до включване на захранването от страна на доставчика.

Често се случва и т.нар. претоварване на мрежата. Тогава отидете до таблото и проверете предпазителя. Ако сочи надолу, трябва да го натиснете и върнете в горната му позиция. При проблеми, можете да проверите на денонощните телефони за връзка на доставчиците.

 „ЧЕЗ”: 0700 10 010

„ЕНЕРГО-ПРО”: 0700 161 61

„ЕВН България”:0700 1 7777

14. Как се формира цената за електроенергия?

По изискване на Европейската Комисия, цената за електроенергия се дели на две- цена на чистата потребена енергия и цена на разпределение. Цената на снабдяване се определя по дневна и нощна тарифа. Нощната тарифа започва от 22 ч. до 6 ч. сутринта (през лятното съответно от 23 ч. до 7 ч. сутринта). Дневната е в останалите часови интервали.  

Цената за разпределение се определя от следните такси, които са фиксирани от ДКЕВР- пренос през електропреносната система, пренос през разпределителната мрежа, достъп до електропреносната мрежа, достъп до разпределителната мрежа, добавка за зелена енергия, високоефективно комбинирано производство, невъзстановяеми разходи. Те се заплащат от всички потребители на база на количеството консумирана енергия. Само цената за достъп до разпределителната мрежа зависи от вида потребител. За битови клиенти се изчислява като произведение от цената за достъп и количеството консумирана електрическа енергия, а за небитовите- произведение от цената за достъп, предоставената мощност и броя на дните в отчетния период.

Тези цени са така наречените „добавки” или „мрежови услуги”, които имат различен процентен дял от крайната цена.

15. Какви са часовите зони на тарифите?

Има три часови зони-върхова, нощна и дневна часова зона. Върховата се предлага само на небитови клиенти. Отделно часовите зони се делят на зимен и летен сезон.

Часови зони лятно време (Април- Октомври)

Битов клиент

Небитов клиент

 

Часови зони зимно време (Ноември- Март)

Битов клиент

Небитов клиент

16. Каква е ролята на НЕК?

Националната Електрическа Компания е 100% държавна собственост на „Българския Енергиен Холдинг”. Нейна основна дейност е производство и пренос на електроенергия, тъй като притежава голяма част от преносната система в страната. Компанията закупува енергията от водноелектрическите централи (ВЕЦ и ПАВЕЦ), които са около 30 на брой с обща мощност от 2713 МегаВата. От тях 14 са хидроенергийни каскади. Дружеството е лицензирано от ДЕКВР и за покупко-продажба на електроенергия. Закупената енергия от централите, се продава по регулирани цени на крайните доставчици (ЧЕЗ, ЕВН, ЕНЕРГО-ПРО).

17. От кои енергийни източници НЕК закупува енергия?

 

18. Какви са начините на плащане на фактурата?

Вид плащане

ЧЕЗ

ЕВН

Енерго-Про

Касово

EasyPay, Fastpay, Български пощи, Банка ДСК УниКредитБулбанк

всички каси на ЕВН в страната

всички каси на Енерго-Про или Български пощи

Безкасово

интернет банкиране

платежно нареждане

чрез банкомат

директен дебит

системата epay

www.ePay.bg

на сайта на ЧЕЗ

на сайта на icard www.icard.bg

плащане чрез смс

интернет банкиране

платежно нареждане

директен дебит

директен дебит

Банкомат

Платежно нареждане

електронно  банкиране

системата epay

www.ePay.bg

услугите на transcard (www.transcard.bg) и iCARD (www.icard.bg).

19. Какво е високо, средно и ниско напрежение?

Мрежите, по които тече електроенергията, се делят на три вида:

  • ВН (високо напрежение): мрежите се контролират от Националната електрическа компания. Основните стандарти са 110 kV и 220 kV.

  • СН (средно напрежение): Високото напрежение се трансформира в средно в подстанциите. В България, стандартът е 20 kV. Контролират се от крайните доставчици (ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-Про).

  • НН (ниско напрежение): Средното напрежение се трансформира в ниско в трафопостовете. Разпространеният стандарт е 220 V.

Updated on