Какви са таксите в сметките за ток?

Повечето потребители често имат проблеми с разчитането на фактурата и най-вече за какво и къде отиват всички такси, които са извън цената за чистата потребена енергия. Това раздробяване на цената по компоненти е по изискване на Европейската Комисия.

Крайната сума, която абонатът заплаща се дели на цена за снабдяване и цена за разпределение на тока. Цената за разпределение на тока е сбор от цените за достъп и пренос на електроенергия.Тя се определя от цената на следните услуги, които заплащаме в сметките за ток:

  • пренос през електропреносната система- заплаща се от всички потребители и се начислява върху количеството консумирана електроенергия.

  • пренос през разпределителната мрежа-всички потребители заплащат на база на количеството консумирана енергия. Цената варира в зависимост от това дали потребителят е избрал ниско или средно ниво на напрежение. Сумата включва и разходите за реконструкция, модернизация и поддържане на мрежата;

  • достъп до електропреносната мрежа- също се заплаща от всички потребители и се начислява върху количеството консумирана електроенергия.

  • достъп до разпределителната мрежа- цената зависи от типа потребител (битов или небитов) и се определя от ДКЕВР с решение Ц-17 от 28.06.2012 г.

  • добавка за зелена енергия- заплаща се от всички потребители на база на количеството консумирана енергия. Чрез нея се компенсират разходи от задълженията към обществото за изкупуване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на преференциални цени. Определя се от ДЕКВР.

  • високоефективно комбинирано производство- заплаща се от всички клиенти и се начислява върху количеството консумирана електрическа енергия. Отразява разходите, които се правят за насърчаване на високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, съгласно Европейска Директива 2004/08/ЕО.

  • невъзстановяеми разходи- също се заплаща от всички.Отразява разходите на НЕК за закупуване на електроенергия по дългосрочни договори с „Ей и Ес - 3С Марица Изток 1“ ЕООД и „Контур Глобал Марица Изток 3“ ЕАД, съгласно чл. 35 от Закона за енергетиката.

 

Ето и стойностите на цените за мрежови услуги, одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с решение Ц-12 от 30.06.2014, считано от 01.07.2014 г.:

Фирма доставчик

 пренос през електропреносната мрежа

 достъп до електропреносната мрежа

 пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение

 достъп до електроразпределителнатата мрежа за битови клиенти

„ЧЕЗ Електро България” АД

 0,00415 лв./кВтч

0,00276 лв./кВтч

0,03124 лв./кВтч

0,00496 лв./кВтч

„ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД

 0,00415 лв./кВтч

0,00276 лв./кВтч

0,03644 лв./кВтч

0,00503 лв./кВтч

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД

0,00415 лв./кВтч

0,00276 лв./кВтч

0,03430 лв./кВтч

0,00789 лв./кВтч

 

От юни 2014 г. потребителите заплащат и допълнително такса за  балансиране на енергийната система за снабдяване и за разпределяне. Като координатори на балансиращата група, доставчиците прогнозират ежедневно потреблението на своите клиенти, което се закупува от „Национална електрическа компания” (НЕК). Те заплащат договореното потребление, независимо дали реално е употребено от абонатите. Разликата се нарича небаланс и се продава или закупува от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД по цени за балансираща енергия. Съответно координаторът разделя небаланса между всички членове на групата, за да има равноправност.

Крайната цена на енергията може да включва отклонение от дневните прогнозни графици. То също се определя от  Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Според Решение № Ц-12/30.06.2014 г., т.13 от раздел „Електроразпределителни дружества и крайни снабдители“ отклонението може да достигне:

  • за специалните балансиращи групи на крайните снабдители –  до 1,5%;

  • за специалните балансиращи групи на операторите на разпределителните мрежи –  до 0,5%.

Освен горепосочените такси, върху цената на снабдяване и разпределение на електроенергията се начисляват и данъци:

Акциз- определя се от Закона за акцизите и данъчните складове. Съгласно него, акцизната ставка за електрическата енергия за стопански цели е 2,00 лв. за мегават час. Данъкът се начислява само на небитови клиенти на база на количеството употребена електроенергия, умножено по акцизната ставка.

ДДС- Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е общ данък върху потреблението на електроенергия. Той е в размер 20%.

Updated on