Определяне на цените на електричество и газ

Как се изчислява цената на електроенергията?

Крайната цена на фактурата за електроенергия е разбита на няколко суми. Какво се крие зад тези цифри, ще разберете в тази статия.

Всяка фактура се издава месечно, като отразява консумираната електроенергия за дадения период. Цените за битови клиенти се измерват в лева за киловатчас, докато при небитовите потребители цената е пак в лева за киловатчас, но без да е включена тарифата цена за „достъп до електроразпределителната мрежа”.

В условия на регулирания пазар, цената на електричество от крайните доставчици се фиксира от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Тя има право да променя цената три пъти годишно.

Крайната цена се изчислява като сума от цената за снабдяване и разпределение на електрическата енергия. Върху нея се начислява и данък добавена стойност, в размер на 20%. Небитовите клиенти заплащат и друг данък - акциз. Той се определя от Закона за акцизите и данъчните складове.

Цената за снабдяване се фиксира по върхова, дневна или нощна тарифа на база на типа на измерване, което клиентът е избрал. Битовите клиенти имат избор между една и две скали, а небитовите имат възможност и за трета скала на измерване.

Тарифите се делят и на лятно и зимно часово време. Интервалите на върховата тарифа са от 8ч. до 11ч. и от 18ч. до 21ч. (през лятното съответно от 8ч. до 12ч. и от 20ч до 22ч). Нощната тарифа започва от 22ч. до 6ч. сутринта (през лятното съответно от 23ч. до 7ч. сутринта). Дневната е в останалите часови интервали.  

Битови клиенти

Начин на измерване

Зони в денонощието

ЧЕЗ  цена лв/кВтч

ЕВН цена лв/кВтч

„ЕНЕРГО-ПРО цена лв/кВтч

с две скали

дневна

0,12185

0,11918

0,12563

 

нощна

0,05517

0,05188

0,05158

с една скала

 

0,12185

0,11918

0,12563

*Цените са без ДДС и са одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с решение Ц-12 от 30.06.2014, считано от 01.07.2014г.

Небитови клиенти

Начин на измерване

Зони в денонощието

ЧЕЗ цена лв/кВтч

ЕВН цена лв/кВтч

ЕНЕРГО-ПРО цена лв/кВтч

с три скали

върховна

0,19378

0,24415

0,24499

 

дневна

0,12180

0,18308

0,14199

 

денонощна

0,07117

0,10626

0,06133

с две скали

дневна

0,17330

0,20657

0,17621

 

нощна

0,07481

0,10626

0,06634

с една скала

 

0,14981

0,17762

0,16508

*Цените са без ДДС и акциз и са одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с решение Ц-12 от 30.06.2014, считано от 01.07.2014г.

Вторият компонент е цената за разпределение. Тя включва разходите за транспортиране и трансформация от високо, на средно и на ниско напрежение на произведената енергия или т.нар. „достъп до преносната мрежа”, „достъп до разпределителната мрежа”, „пренос през разпределителната мрежа” и „пренос през преносната мрежа ВН”. С тях дружествата поддържат, развиват и управляват електропреносната мрежа.

Третата част във фактурата, са добавките за зелена енергия, за високоефективно комбинирано производство и за невъзстановяеми разходи, които се заплащат от всички потребители.

От крайната сума за потребителя, доставчиците заплащат на енергийните компании за произведената и транспортирана електроенергия. Цената, по която общественият доставчик НЕК продава електрическа енергия на крайните снабдители от 01.10. 2014 г . е 125, 32 лв./кВтч. Съгласно Закона за енергетиката, доставчиците са задължени до 30.06.2015 г. да закупуват необходимата им електронергия единствено от Националната електрическа компания (НЕК).

Цената на природния газ

Цената на природния газ се определя съгласно Закона за енергетиката, Наредбата за регулиране на цените на природния газ и нейните Указания. Крайната потребителска цена се одобрява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с решение. Комисията състави нова методика за определяне цените за достъп и пренос, която да гарантира изпълнението по задълженията по Регламент (ЕО) №715/2009. За да се избегне дискриминация на таксите за ползвателите на мрежата, цената ще се изчислява на база разходите за определено разстояние.

Крайната цена притежава няколко съставни компонента:

  • цена за доставка на газ- тази, по която доставчика продава природния газ на газоразпределителните дружества.

  • цена за пренос по газоразпределителната мрежа- разходите за транспорт по газоразпределителната мрежа.

  • цена за снабдяване- разходите за фактуриране и инкасиране на природния газ.

Според последни данни на ДЕКВР, крайните цени за продажба на природен газ от 01.10.2014 г. са следните:

  • при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа – 603,44 лв./1000 м3 (64,86 лв./MWh) без акциз и ДДС.

  • при продажба от обществения доставчик на клиенти, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД – 611,16 лв./1000 м3 (65,69 лв./MWh) без акциз и ДДС.

Изменения на регулираните цени на електроенергията

В България цената на електроенергия се е увеличила с 30% за последните пет години. Въпреки това, тя остава една от най-ниските в сравнение с другите страни от ЕС- почти наполовина от средната цена за 27-те. Страната ни е и в топ три за най-голямо понижаване на цената според статистиките на Евростат. Останалите държави с по-ниска стойност на електроенергията са Румъния и Естония.

 

По отношение на цените на газа, ситуацията е доста по-различна отколкото при електроенергията. Страната ни е трета с най-голямо увеличение за 2012- 2013 г. в Европа с 18%.

Данните показват и високо разхищение на енергия на националния пазар. Според индекса за енергийна ефективност на Евростат, България е много над нивото на останалите страни в ЕС в това отношение. Индексът показва съотношението между изразходваната енергия и БВП. За България той е 671, докато за останалите страни-членки е 152.

В периода преди влизането ни в ЕС (2002- 2004 г.) беше изготвен тригодишен график за повишаване на цената. ДКЕВР увеличи тарифите с 20% през първата година, втората с 15% и третата с 10%. След това вместо промени в ценообразуването, кабинетът реши да намали цената, което задълбочи финансовите проблеми в системата.

 

*Данните са предоставени от Националния Статистически Институт. Цените са изчислени в ЕВРО за КВтЧ.

 

*Данните са предоставени от Националния Статистически Институт. Цените са изчислени в ЕВРО за КВтЧ.

Updated on