Либерализиране на енергийния пазар в България

Европейският съюз играе основна роля в либерализацията на пазара на електроенергия и природен газ като приема директиви и закони, които да бъдат приложени в националното законодателство. В България, енергийният пазар трябва да бъде напълно либерализиран през 2015 г.

Това ще доведе до съществени промени, като:

  • разделяне на производителите и доставчиците от операторите на преносни системи

  • правото на потребителите да сменят доставчика си на електричество и газ

  • потребителите могат да получават цялостна информация за потреблението си

  • повишаване на качеството на услугите

  • нормализиране на цените

Европейските текстове за либерализиране на пазарите на електроенергия и газ

Директива 96/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия

Договорът от Рим от 1957 г. за създаване на Европейската общност поставя началото на идеята за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на новосформираната организация. Системата на национални монополи на електроенергия и газ не съответства на визията за единен европейски пазар за електроенергия. Потребителити трябва свободно да избират своя доставчик на електроенергия и газ, а доставчиците трябва да могат да се възползват от безплатен достъп до преносната система на електроенергия.

Директива 96/92/ЕО поставя общите правила за вътрешния пазар на електроенергия на базата на либерализиране на европейското електро-производство. Преминаването от монопол към конкуренция на европейско ниво трябва да стане постепенно при наличие на добри икономически условия. Транспортните дейности и разпространение на електроенергия в страните членки могат да останат в монопол, тъй като е немислимо да се изградят нови мрежи, но търговията на доставчиците, трябва да протича в условия на конкуренция.

Директива 98/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 22 юни1998 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ

Директивата от 1998 г. за вътрешния пазар на природен газ налага два основни принципа. Отварянето за конкуренция трябва да бъде постепенно и да се осъществи в три етапа за период от 10 години, за да може газовата промишленост да се приспособи. Вторият принцип изисква съобразяване със специфичните национални условия, за да се запази системата от задължения за обществени услуги, както и изборът на различни системи за достъп до пренос и разпределение на природен газ.

Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия

Една допълнителна стъпка е Директива 2003/54/ЕО за преразглеждане на предишните политики за изграждане на голям европейски вътрешен пазар на електроенергия и природен газ, за гарантиране сигурността на доставките на електроенергия, насърчаване на конкуренцията, изменение на цените на природния газ и електричеството, както и опазването на околната среда. Насоките очертават функционирането и организацията на пазарите на електроенергия и газ, процедурите за достъп до мрежи и пазари и създаването на регулаторна група на природен газ и електроенергия на европейско ниво. Директивата изисква баланс между въвеждането на ефективна конкуренция и опазването на задълженията за обществени услуги, определени на национално ниво. От юли 2004 г. всички небитови клиенти трябва да могат свободно да избират своя доставчик на електричество и газ, а от юли 2007 г. това право имат и домакинствата.

Регламент (ЕО) № 1775/2005 на Европейския парламент и Съвета от 28 септември 2005 година относно условия за достъп до газопреносни мрежи

Европейският регламент № 1775/2005 налага условия за достъп, т.нар. методология за определянето на цените на пренос на газ, достъп на трети страни до газопреносната мрежа, въвеждане на разделно счетоводство за пренос, съхраняване и разпределение.

„Трети енергиен либерализационен пакет“

Той съдържа Директива 2009/72/ЕС и Директива 2009/73/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и съответно на природния газ, Регламент (EC) 713/2009 за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия, Регламент (EC) 714/2009 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и Регламент (EC) 715/2009 относно условията за достъп до газопреносните мрежи. Според Директивите държавите членки се ангажират да приложат текстовете в националните си законодателства в срок до 3-ти март 2011г.

Най-съществените промени са във връзка с разделяне на производителите и доставчиците от операторите на преносни системи, правото на потребителите да сменят доставчика си на електричество и газ в срок от три седмици и без допълнителни такси, да получават цялостна информация за потреблението си, нов ефикасен механизъм за разглеждане на жалби, повече права при некачествено обслужване и т.н.

Въведена е и така наречената защита на „уязвимите потребители”, която гарантира доставките на енергия на клиенти с неплатени задължения. Законодателните документи предвиждат и ограничаване на контрола над преносните системи от трети страни извън ЕС. В допълнение, законовата рамка изисква създването на електроенергийна борса в България, която да определя равновесните пазарни цени на електроенергия.

Важна стъпка към отворения енергиен пазар е и формирането на така наречените балансиращи групи от производители и търговци. Те ще могат да изкупуват излишната енергия на дадено предприятие или да му продават при нужда.

Българска законова рамка за либерализация на енергийните пазари

Европейската директива за пълна либерализация от 01.07.2007 г. доведе до промени и изменения в Закона за енергетиката (ЗЕ) от 17.07.2012 г. Регламентирани са изискванията за независимост на преносните мрежи на електричество и природен газ, задълженията на операторите, сделките с електрическа енергия при свободен пазар, както и условията на балансиращ пазар.

Но в момента в България функционират едновременно регулиран и свободен пазар, като поетапно участиеот на либерализирания трябва да се увеличава. Считано от 1 юли 2014 г. до юли 2015 г. делът на регулирания пазар е 58%, а на свободния съответно- 42%.

Схема на регулиран и либерализиран пазар на електроенергия у нас

При регулиран пазар, изпълната власт има контрол над определянето на цените, което се извършва от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Комисията регулира и общите условия на договора за разпределение и снабдяване, който сключват потребителите.

Българският енергиен пазар трябва да бъде напълно либерализиран през 2015 г., коeто ще позволи договарянето на цените с доставчиците. Отварянето на пазара ще гарантира по-голяма прозрачност при разпределяне на доходите и нормализиране на цените, повишаване качеството на услугите и успешното функциониране на регулаторния орган. Регулаторният орган има за цел да балансира интересите на енергийните компании и потребителите. Той взима своите решения самостоятелно, без намеса на публичната власт и има право да събира информация, разследва и да налага санкции на нарушителите.

Конкурентният енергиен пазар позволява и равен достъп на всички участници до мрежата за пренос на енергия. Ще отпадне продажбата на електроенергия от търговци, лицензирани за определена територия. Потребителите ще имат възможност да сключват договори по индивидуални условия като накрая заплащат само договореното количество енергия. Отклоненията се оценяват по цени за излишък и недостиг на балансиращия пазар. Но за да функционира нормално пазарът, трябва да бъдат намалени договорите на преференциални цени, тъй като те оскъпяват разходите на балансиращите групи. Според „Правилата за търговия с електрическа енергия”, крайните снабдители са координатори на тези специални балансиращи групи.

Според последния доклад на ДКЕВР, потребителите с реални свободно договорени сделки на пазара през 2013 г. са общо 2157, от които 9 производители, 2096 потребители и 52 търговци на електрическа енергия, от тях 13 са координатори на стандартни балансиращи групи. Данните показват, че количествата, търгувани на свободния пазар от потребители в страната също са се увеличили с 29,7% през 2013 г.

С либерализирането се очаква увеличаване на инвестициите и на средствата от фондовете на ЕС. Конкуренцията между операторите ще създаде благоприятна среда за иновации и подобряване на услугите, които максимално да удовлетворяват клиентите. Също така ще бъде възможно оптимизирането на разходите за електроенергия. Разбира се при неправилно потребление винаги съществува рискът от увеличаване на разходите, както и формирането на цените на пазарен принцип не винаги гарантират по-ниска стойност.

Регулиран и либерализиран пазар на природен газ

Основни промени по отношение на газа са идентични като отделянето на собствеността на производството и преноса на природен газ, ограничаване на достъпа на компании от трети страни до преносните мрежи, както и разширяване правата на потребителите. С наредба от 2007 г. се определят методите за регулиране на цените на природния газ, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение. Отварянето на пазара се извършва в съответствие с „Правилата за достъп до газопреносната и газоразпределителните мрежи”, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Разработва се и пазарният модел на балансиране, който да се синхронизира с Европейския Регламент (ЕО) № 715/2009 относно условията за достъп и с „Указанията за добри практики за балансиране на природен газ“.

В България основен доставчик на газ е „Булгаргаз’’, с дял от 87% от продажбите. Дружеството осигурява доставката на природен газ чрез дългосрочни договори. От 2013 г. на пазара се появява и още един доставчик- „Овергаз Инк.” АД. Въпреки това, през 2013 г. се наблюдава спад в продажбите с 6,8 % в сравнение с 2012 г.

Броят потребители за 2013 г. на природен газ в страната плавно нараства. За 2013 г. са отчетени 5683 битови и 68 797 битови клиенти.

Реализирането на проекти с построяването на междусистемни връзки със съседни страни би дало шанс за условия на конкуренция на доставките. Също така развитието на газоразпределителните мрежи е доста ниско в сравнение с останалите страни на ЕС, като доставка се извършва само на територията на 35-40 общини.