За какво служат специалните балансиращи групи?

От юни 2014 г. потребителите заплащат и допълнително такса за балансиране на енергийната система за снабдяване и за разпределяне. До сега, разходите за балансиране се поемаха от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и се начисляваха на абоната в цената за разпределение на електроенергия. След промените, всички клиенти, битови и небитови, попадат автоматично в балансиращите групи. Съществуват три вида балансиращи групи- стандартна, специална и комбинирана.

  • стандартни балансиращи групи: Координират се от крайните доставчици, които сключват директно договор с EСО. В нея влизат всички пазарни участници- търговци, производители и клиенти.

  • специални балансиращи групи: Освен крайните доставчици, координатори могат да бъдат и ЕСО и НЕК.

  • комбинирани балансиращи групи: В тази група участват производителите на електроенергия от възнобновяеми източници, както и потребители.

Като координатори на балансиращата група, доставчиците прогнозират ежедневно потреблението, което евентуално абонатите биха изразходвали. Разликата между договореното и реалното потребление се нарича небаланс и се продава или закупува от „Електронен енергиен оператор” ЕАД по цени за балансираща енергия. Съответно координаторът разделя небаланса между всички членове на групата, за да има равноправност на база на консумираната енергия. То се извършва по одобрените от ДКЕВР „Методика и принципи за разпределение на небалансите”. Груповият ефект на балансиране спомага за намаляване на разходите за небаланси.

Цена на балансираща енергия

С новия пазарен модел, електроенергията се закупува и продава на цена за недостиг и излишък. Цената за недостиг е, когато потреблението е повече от заявеното, докато за излишък, съответно когато е по-малко.

Двете цени, предоставени от ЕСО за 2014г. са следните:

Месеци

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

недостиг

(лв./МВтч)

186.31

186.31

186.31

186.31

186.31

168.96

167.13

183.09

излишък

(лв./ МВтч)

28.8

28.8

28.8

28.8

28.8

13.90

14.19

9.89

 

Таблицата с цените и графиката показват, че цените са почти константни. Причината за това е, че НЕК е почти единственият доставчик на електроенергия на балансиращия пазар, което води до минимални промени в цената.  Друг извод е, че цената за недостиг е почти седем пъти по-висока от тази за излишък, което потвърждава колко важно е прогнозирането на потреблението да бъде максимално точно.

 

На примерната фактура, можете да видите включената цена на балансиране.Тя е издадена на небитов клиент за периода от 26.07.2014 до 25.08.2014г. на помещение от 200 кв.м. Разходите за балансиране на електроенергийната система на разпределение в съответния случай е 0,04 лв.

Отклонения от прогнозите

Крайната цена на енергията може да включва отклонение от дневните прогнозни графици. То също се определя от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Според Решение № Ц-12/30.06.2014 г., т.13 от раздел „Електроразпределителни дружества и крайни снабдители“ отклонението може да достигне:

  • за специалните балансиращи групи на крайните снабдители –  до 1,5%;

  • за специалните балансиращи групи на операторите на разпределителните мрежи –  до 0,5%.

Updated on