Регистрация към електроразпределителната мрежа при преместване

Регистрацията към електроразпределителната мрежа при преместване е задължителна.

 • Срокът за смяна на партидата е 30 дни.

 • Новият собственик попълва заявление по образец в електроразпределителното дружество, в което се описват данните на обекта и абонатния и клиентски номер.

 • Необходимо е да представите следните документи: документ за самоличност и за собственост.

 • Услугата е напълно безплатна.

Закупуването на нов жилищен имот води и до промяна в договорните отношения с доставчика на ток. Първо, продавачът на апартамента трябва да Ви предостави документ за приключени договорни отношения с доставчика на електроенергия. Съответно трябва да проверите и дали са изчистени всички задължение, т.е. дали е заплатена консумацията за електроенергия до момента на покупко-продажбата и до кои показания на електромера. Като нов собственик, вие сте длъжни да уведомите доставчика си за промяната и да подадете молба за смяна на партидата.

Ако сте наемател на ново жилище, също е препоръчително да прехвърлите партидата. Така ще получавате сметките на ваше име, което ще Ви гарантира сигурност и ще Ви легитимира като клиент на енергийния доставчик.

Пререгистрацията е безплатна услуга от всички доставчици с протоколно решение № 144/06.10.2010 г. на ДКЕВР.  Всеки от крайните снабдители на електроенергия има своя процедура и изисквания за документи, за да Ви регистрира.

Ако се местите в област Видин, Монтана, Ловеч, Плевен, Враца, Благоевград, София област,София-град, Перник, Кюстендил, вашият доставчик на ток е „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Ако желаете да станете битов клиент на ЧЕЗ, трябва да отидете в съответния офис на дружеството и да подадете на място следните документи:

 • Заявление-бланка.Тя се попълва директно в офисите на ЧЕЗ

 • ИТН- номер на измервателната точка

 • Документ за самоличност на собственика

 • Документ за собственост върху имота

 • Писмена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител

Ако сте бизнес клиент, трябва да подадете следните документи в местния клон на ЧЕЗ:

 • Заявление-бланка. Тя се попълва директно в офисите на ЧЕЗ

 • Номер договор; Партида на клиента

 • Документ за самоличност на този, който представлява фирмата

 • Нотариално заверено съгласие от собственика на имота

 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата

 • Съдебно решение за регистрация, ако фирмата не е пререгистрирана

 • Ако фирмата Ви получава електроенергия на средно напрежение е нужно да представите екземпляр от споразумение, сключено с електроразпределителното дружество, за съвместно оперативно обслужване и осигуряване на безопасни условия на труд с електрическите съоръжения.

При всякакви въпроси или проблеми, може да изпратите имейл на ел. поща  [email protected]  или да се обадите на денонощните телефони 0700 10 010 на цената на градски разговор.

Ако не можете лично да предоставите документи, можете да упълномощите желано от Вас лице. В този случай, пълномощникът трябва да представи нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност.

Ако сте нов собственик или наемател на жилище в Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян, Пазарджик и искате да се регистрирате като клиент на  ЕВН България, нужно е да попълните формуляр и да представите определен брой документи. Формулярът може да намерите онлайн и да попълните предварително. Услугата ще бъде изпълнена в рамките на 30 дни и е напълно безплатна.

Ето и документите, които трябва да предоставите в зависимост от вашия случай:

 • Ако сте нов собственик-документ за самоличност и за собственост

 • Ако сте наемател-декларацията трябва да бъде нотариално заверена. Също така трябва да предоставите документ за самоличност

 • Ако сте нов упълномощен наемател- копие на документа за собственост, нотариално заверена декларация за съгласие от собственика, документ за самоличност

 • Ако сте собственик-документ за самоличност и за собственост

 • Ако сте наследник- удостоверение за наследници, документ за самоличност и за собственост

За всякакви проблеми и въпроси може да се обърнете към оператор на 0700 1 7777 или да пишете на ел. поща [email protected].

Ако не можете лично да предоставите документи, можете да упълномощите желано от Вас лице.

Ако сте физическо лице и искате да станете клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, е необходимо да предоставите следните документи:

 • Заявление за продажба на електрическа енергия

 • Договор за достъп и пренос с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД

 • Копие от документ за собственост и за самоличност

 • Съгласие от другите собственици на обекта в случай на съсобственост

 • Ако е необходимо, удостоверение за наследници и съгласие на всички наследници

 • Протокол от Общо събрание за общи части (в случай на етажна собственост)

Ако сте юридическо лице, изброените по-горе документи трябва да бъдат предоставени, заедно със съответната декларация.

Ако сте наемател и желаете да прехвърлите партидата на ваше име, може да подадете следните документи на съответния адрес на Енерго-Про:

 • Договор за достъп и пренос с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД

 • Договор за наем и нотариално заверена Декларация за съгласието на собственика

 • Документ за самоличност.

Ако наемателът е физическо лице, трябва да бъде попълнено заявление за продажба на електрическа енергия.

След изтичането на договора за наем, сте длъжни да уведомите доставчика за промяната.

За всякакви проблеми и въпроси може да се обърнете към оператор на  0700 161 61 или да пишете на ел. поща [email protected].

Ако не можете лично да предоставите документи, можете да упълномощите желано от Вас лице. В този случай пълномощникът трябва да представи нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност.

Спряно електрозахранване: какво да правя?

Ако се нанасяте в нов апартамент и електричеството е спряно, трябва веднага да се свържете с вашия доставчик на ток. Най-вероятно електрозахранването е прекъснато, заради неплатени задължения на стария собственик. Ето защо още при закупуването на жилище партидата трябва да се регистрира на новия собственик заедно с представен документ за платени задължения от страна на продавача. За да бъде възстановено захранването, е необходимо да бъдат платени всички фактури до дадения момент. Възстановяването също се заплаща според ценоразписа на съответното дружество, а срокът е до 12ч. на следващия ден след плащането на таксата.