Как да присъединя своя обект към електроразпределителната мрежа?

В тази секция ще намерите информация как да присъедините нов обект към електроразпределителната мрежа на един от трите доставчици-„ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН България”  и „ЕНЕРГО-ПРО” .

  • Подавате искане за проучване на обекта

  • Сключвате предварителен договор с електроразпределителното дружество

  • Подавате искане за договор за присъединяване

  • Подписвате договор за присъединяване

Етапи за присъединяване

Ако сте строител на нов обект, трябва да следвате няколко стъпки по отношение на електроснабдяването. Преди да започнете със строителството, експерт- представител на доставчика трябва да направи проучване на условията за присъединяване към електрическата мрежа. За целта е необходимо да подадете искане за проучване в някой от посочените адреси на дружеството. Заедно с него прилагате виза за проектиране на обекта или подробен устройствен план (ПУП), както и документ, удостоверяващ вещното право върху обекта или нотариално заверен договор за наем. След това, експертите проверяват дали обектът разполага с необходимата мощност. Работният проект със схемите на главните и линейните табла, трябва да бъде съгласуван със съответното дружество. Ако всичко е наред с документите и техническите условия, се сключва предварителен договор за продажба на електроенергия. Така строителният обект се захранва с временно електроснабдяване. Ако поради технически причини присъединяването не може да бъде осъществено, получавате мотивиран отказ.

Когато сградата е построена, представител на доставчика за електроразпределението участва в приемателната комисия или изготвя становище за изправност на мрежата. След разрешение за ползване се сключва договорът за присъединяване. Подавате искане за договор за присъединяване, заедно със съответните документи, които се изискват. По принцип, строителят е отговорен за поставянето на съоръженията, но по закон доставчикът трябва да изкупи трафопоста, тъй като само доставчиците имат право да продават електроенергия. Допълнително се начислява такса за присъединяване. Доставчикът няма задължения само към съоръжения, които захранват един клиент за небитови нужди.

Спесифики при всеки от доставчиците на електроенергия

За да се присъедините към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Електро България” АД, е необходимо да следвате следните три стъпки: подавате „заявление за проучвaне на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа”, заедно със съответните документи, след това „заявление за договор за присъединяване” и последният етап - „заявление за сключване на договор за продажба на електроенергия”.

Договорът за продажба се сключва, след като съоръженията за пресъединяване са готови, за което „ЧЕЗ Разпределение България“ АД издава документ.

Ако сте битов клиент, ще трябва да представите и разрешение за ползване на обекта или разрешение за строеж за временно електрозахранване на обекта, документ за собственост и копие от договор за присъединяване. Ако сте наемател, нужно е да представите договора за наем с нотариално заверено съгласие от собственика. В случай, че упълномощавате някого да подаде заявлението вместо Вас-документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.

За небитови клиенти, необходимо е разрешение за ползване на обекта или разрешение за строеж за временно електрозахранване на обекта, документ за собственост, ЕИК / Булстат, актуално състояние и копие от договор за присъединяване. При пълномощник е нужно документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Ако имате въпроси относно необходимите документи или процедурата, може да се свържете с денонощния център за обслужване на клиенти на 0700 10 010 или по ел. поща: [email protected]

ЕВН България” извършва за Вас услугата за проучване на условията за присъединяване към електроразпределителната мрежа при изграждане на нов обект или при преустройване на съществуващ такъв. За да бъде осъществена е необходимо да подадете искане за проучване в някой от посочените адреси на дружеството. Предварителният договор се сключва в 30-дневен срок и той важи за една година. Дружеството предлага и експертна услуга „техническо консултиране” за техническа помощ и съгласуване на проектите. Следващата стъпка е сключването на договора за присъединяване. Подавате искане за договор за присъединяване, заедно със съответните документи.

В помощ на клиентите са предоставени телефонни номера, на които могат да зададат своите въпроси относно документите, които се изискват: 0700 1 7777.

Според европейските изисквания, за да станете клиент на електрозахранване и електроснабдяване, трябва да подпишете договор със съответните компании на Енерго-про за извършване на тези услуги, а именно: договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа с „Eнерго-Про Мрежи” Ад и договор за продажба на електроенергия с „Енерго- Про Продажби” АД. Нужно е първо да сключите договора за пренос с  „Eнерго-Про Мрежи” Ад и след това за продажба на електроенергия.

За да се присъедините към електроразпределителната мрежа, трябва да предоставите съответните документи за проучване, проектиране и присъединяване.

За да получите информация за вашия конкретен случай какви точно документи се изискват, можете да се обадите на 0700 161 61.

Необходимо е преди да подадете документите, да се уверите, че нямате никакви финансови задължения към дружеството. В срок от 30 дни след подаване на цялостната документация, ще бъде изготвен предварителен договор. В случай, че присъединяването към електроразпределителната мрежа е невъзможно, ще Ви бъде предоставен мотивиран отказ.

Ако вече сте присъединени към мрежата и нямате нужда от промяна в съоръженията, следващата стъпка е да сключите договор за достъп и пренос с „Eнерго-Про Мрежи” Ад и договор за продажба на електроенергия. За договора за продажба се подава заявление по образец в един от офисите на „Eнерго-Про Мрежи” Ад, както и всички необходими документи. В 3-дневен срок, специалисти на дружеството ще поставят под напрежение обекта.

Updated on